[VIETNAMESE] Vẫn cần vắc-xin COVID-19?

[VIETNAMESE] Vẫn cần vắc-xin COVID-19?

*** Để tìm thông tin về việc sắp xếp một cuộc hẹn, hãy vào trang vaccineconnector.mn.gov để ghi danh tại một trong chín địa điểm tiêm chủng trên toàn tiểu bang Minnesota.  Các địa điểm bao gồm St. Paul, Bloomington, Oakdale, Mankato, Duluth, Rochester, Lino Lakes, St. Cloud và State Fairgrounds (Hội Chợ) tại St. Paul. Các tài nguyên qua nhiều ngôn ngữ đang có sẵn. Giữ an toàn. Giữ liên lạc. Nhận Chủng Ngừa.