[VIETNAMESE] Miễn dịch Herd là gì và nó liên quan như thế nào đến COVID-19

[VIETNAMESE] Miễn dịch Herd là gì và nó liên quan như thế nào đến COVID-19

*** Min dch Herd còn được gi là hiu ng by đàn, min dch cng đng, min dch qun th, hoc min dch xã hi. Theo B Y Tế Minnesota, đây là khi hu hết mi người trong mt qun th hoc mt nhóm người đu được min dch vi mt bnh dch. Được min dch có nghĩa là h không th mc bnh do h đã tiêm vc xin, hoc h đã b bnh dch và không th tái nhim, ít nht là trong mt thi gian. Khi nhiu người không th mc bnh, nó s giúp bo v nhng người khác trong qun th chưa được min dch và có th mc bnh.  Được min dch by đàn có th ngăn chn hoc làm chm s lây lan ca bnh dch.

  • Chúng tôi không biết đy đ v COVID-19 đ chc chn rng min dch by đàn là kh thi. Đây là bnh dch mi nên chưa có đ thi gian nghiên cu đy đ v s min dch
  • Chúng tôi không biết mt người không th tái nhim bnh thi gian bao lâu sau khi h đã b bnh vi COVID-19 (h được min dch trong bao lâu).
  • Chúng tôi không biết nếu đã b nhim trước s làm cho s truyn nhim tiếp theo tt hơn hay ti t hơn
  • Chúng tôi không biết nếu mt người đã b bnh trước, sau đó tiếp xúc li vi COVID-19, có th truyn li vi rút cho người khác hay không.

Chúng ta không th đ min dch by đàn xy ra mt cách t nhiên, vi cái giá ca  hàng ngàn người dân Minnesotans b bnh nng và có th chết. Tiêm chng là mt cách đ đt được s min dch by đàn mà không có người b bnh và/hoc chết. Tiêm chng cho phép cơ th ca mt người phát trin kh năng bo v chng li bnh dch mà không cn phi thc s b bnh.

Thông đip này do B Y Tế Minnesota gi đến cho quý v.