[Vietnamese] Làm thế nào chúng ta biết vắc xin là an toàn

[Vietnamese] Làm thế nào chúng ta biết vắc xin là an toàn

***
Đ có mt loi vc xin an toàn và hiu quưu tiên hàng đu. Các nhà sn xut phi trình bày d liu nghiên cu cho thy vc xin an toàn và hot đng trước khi được phê duyt cho toàn th qun chung. D liu này được xem xét cht ch bi mt s nhóm khoa hc ti Cơ Quan Qun lý Thc phm và Dược phm (FDA) và Trung Tâm Kim Soát và Phòng Nga Bnh Dch (CDC). y ban C vn CDC v Thc Hành Tiêm Chng (ACIP) và các nhóm khác xem xét thông tin sn có v vc xin và đưa ra quyết đnh sáng sut v s ri ro và li ích ca vic s dng vc xin. MDH cam kết cung cp các loi vc xin có sn mà chúng tôi t tin là an toàn và hiu qu.

Các yêu cu đi vi vc xin COVID-19 cũng ging như tt c các loi vc xin khác. Các công ty sn xut vc xin phi chia s thông tin vi các cơ quan c th như FDA và CDC đ cho thy cách các nghiên cu vc xin được thiết kế, quy trình ca h là gì, cách h ly d liu và kết qu ra sao.

Các quan chc y tế, FDA, các nhà sn xut vc xin và nhng người khác đã cam kết ch đưa ra các loi vc xin được chng minh là an toàn. FDA đã đưa ra hướng dn cho các nhà sn xut vc xin v nhng thông tin cn thiết đ chng minh rng vc xin đó an toàn và vc xin được hot đng.

Health officials, FDA, vaccine manufacturers, and others have committed to only put out vaccines that are shown to be safe. The FDA has given guidance to vaccine manufacturers about what information is needed to prove that a vaccine is safe and that the vaccine works.

Ti sao chúng ta cn tiêm vc xin:

Tiêm vc xin chng li COVID-19 là mt trong nhng bước quan trng nht mà quý v có th thc hin đ bo v bn thân và cng đng ca mình. Càng nhiu người được chng nga COVID-19 thì càng tt cho tt c mi người. Nhiu người được chng nga hơn đng nghĩa vi ít bnh tt hơn trong cng đng ca chúng ta. Tiêm phòng cũng s giúp ngăn chn s lây lan ca các biến th COVID-19 mi. Chúng ta s bt đu quay tr li vi các sinh hot mà chúng ta yêu thích, m ca kinh doanh và trường hc, đng thi thu hp quy mô các bin pháp phòng nga sc khe trong cng đng ca chúng ta, chng hn như đeo mt n và khong cách xã hi. Tiêm phòng là cách chúng ta s chm dt đi dch.

Thông đip này do B Y Tế Minnesota gi đến cho quý v.