[TIGRINYAN] Herd immunity (ሄርድ ኢሚዩኒቲ) ወይ ሕማም ከብቲ እንታይ ኢዩ ምስ COVID-19 ብኸመይ ከም ዝተሓሓዝ ካብ ከብቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ናይ ማሕበረሰብ ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ናይ ብዝሒ ህዝቢ ዓቕሚ ወይ ማሕበራዊ ጸቕጢ ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ ኢዩ።

[TIGRINYAN] Herd immunity (ሄርድ ኢሚዩኒቲ) ወይ ሕማም ከብቲ እንታይ ኢዩ ምስ COVID-19 ብኸመይ ከም ዝተሓሓዝ ካብ ከብቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ናይ ማሕበረሰብ ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ናይ ብዝሒ ህዝቢ ዓቕሚ ወይ ማሕበራዊ ጸቕጢ ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ ኢዩ።

*** ብመሰረት ክፍሊ ጥዕና ሚኒሶታ ኣብዚ እዋን እዚ እዮም መብዛሕትኦም ተቐማጦ ወይ ጕጅለ ካብ ሕማም ናጻ ዝዀኑ

ካብ ሕማም ናጻ ምዃን ክበሃል ከሎ ወይ ክታበት ስለ ዝረኸቡ ወይ ድሮ እቲ ሕማም ስለ ዝነበሮም እንተ ወሓደ ንእተወሰነ ግዜ እንደገና ክረኽብዎ ስለ ዘይክእሉ ነቲ ሕማም ክረኽብዎ ኣይክእሉን ኢዮም ማለት ኢዩ።

ብዙሓት ሰባት ነዚ ሕማም እዚ ኽረኽብዎ ኣብ ዘይክእሉሉ እዋን ነቶም ሕማም ዘይብሎም ከምኡውን ነቲ ሕማም ክረኽብዎ ዝኽእሉ ሰባት የዕቍቦም ኢዩ።

ናይ ጓሶት ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ንዜስፋሕፍሕ ሕማም ደው ክብሎ ወይ ከዳኽሞ ይኽእል እዩ

ብዛዕባ COVID-19 እኹል ፍልጠት ስለ ዘይብልና እተን ከብቲ ካብ ሕማም ናጻ ክኾና ኸም ዚኽእላ ርግጸኛታት ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና። እዚ ሓድሽ ሕማም ስለ ዝዀነ ነቲ ሕማም ምሉእ ብምሉእ ንምጽናዕ እኹል ግዜ ኣይረኸበን

ሓደ ሰብ ድሮ ብኮቪድ-19 ምስ ሓመመ (ንኽንደይ ዚኣክል ግዜ እዩ ኺሓምም ዘይክእል) እንደገና ኺሓምም ከም ዘይክእል ኣይንፈልጥን ኢና።

ቅድሚ ሕጂ በዚ ሕማም እዚ እንተ ተታሒዝና ነቲ ቐጺሉ ዚመጽእ ረኽሲ ዜመሓይሾ እንተ ዀይኑ ወይ እንተ ዘይኰይኑ ኣይንፈልጥን ኢና።

ሓደ ቕድሚኡ ዝሓመመ እሞ እንደገና ምስ COVID-19 ዝራኸብ ሰብ እንደገና ነቲ ቫይረስ ናብ ካልኦት ከመሓላልፎ ዝኽእል እንተ ዀይኑ ኣይንፈልጥን ኢና።

ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ሚነሶታውያን ኣዝዮም ስለ ዝሓመሙን ምናልባት እውን ስለ ዝሞቱን ናይ ተንኮበት ዓቕሚ ብባህርያዊ መገዲ ክፍጸም ክንፈቕደሉ ኣይንኽእልን ኢና። ክትከላኸለሉ እትኽእል መገዲ ሰባት ከይሓመሙን ከይሞቱን ንማሎም ክትከላኸለሎም እትኽእለሉ መገዲ እዩ ክትከላኸለሉ እትኽእል መገዲ ኣካላት ሓደ ሰብ ከይሓመመ ኻብ ሕማም ንኺከላኸለሉ የኽእሎ

እዚ መልእኽቲ እዚ ካብ ክፍሊ ጥዕና ሚኒሶታ እዩ መጺኡኩም