[Tigrinyan] ክታበት ዘይጓዳእ ምዃኑ ብምንታይ ንፈልጦ

[Tigrinyan] ክታበት ዘይጓዳእ ምዃኑ ብምንታይ ንፈልጦ

*** እቶም ኣፍረይቲ ናይ ክታበት  ድሕንነት ዘለዎ ከምዝኾነ ብመጽናዕቲ ከረጋግጹ ኣለዎም ቅድሚ አቲ ክታበት ፍቓድ ምሃቡ.

ኣብ ምምሕዳር ምግብን መድሃኒትን (ኤዲኤ) ከምኡውን ኣብ  ቁጽጽር ሕማምን (ሲዲሲ) ዝርከቡ ጉጅለታት ስነፍልጠት ንዚ ሓበሬታ ተጠንቂቖም ይምርምርዎ ኢዮም፡፡ ኣማኻሪ ኮሚተ ስርዓተ ምክልኻል ሕማም (ACIP) ኰነ ኻልኦት ጕጅለታት ብዛዕባ ዘሎ ሓበሬታ ብምምርማር ብዛዕባ እቲ ምጥቃም ዘለዎ ሓደጋታትን ጥቕምታትን ኣብ ፍልጠት እተመርኰሰ ውሳነ ይገብሩ ንኮቪድ-19 ዝኸውን ክታበትን ንኻልእ ክታበትን  ዘድሊ ብቕዓታት ሓደ ኢዩ። እተን ነዚ ኽፍልታት እዚ ዘዳልዋ ኩባንያታት ንኸም (FDNA) (ኤፍ. . ኤን. .) ናይ ጥዕና ሰበስልጣን . ነቶም ኣፍረይቲ ሓደ ክታበት  ድሕንነት ከም ዘለዎን እቲ ክታበት ከም ዝዓዪን ንምርግጋጽ እንታይ ሓበሬታ ከም ዘድሊ መምርሒ ሂብዎም ኣሎ። ክታበት ዘድልየና ስለምንታይ ኢዩ ? ንርእስኻን ንማሕበረሰብካን ንምዕቋብ ክትወስዶ እትኽእል ኣዝዩ ኣገዳሲ ስጕምትታት ኣንጻር COVID-19 ክትከላኸለሉ እትኽእል ኣዝዩ ኣገዳሲ ስጕምትታት ኢዩ። እቶም ኣንጻር COVID-19 ክኽተቡ  ዝደልዩ ሰባት ክበዝሑ ከልዉ ንዅሉ ዝሓሸ ኢዩ ዝኸውን። ቍጽሮም እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ሰባት ኣብ ማሕበረሰብና ዝወሓደ ሕማም ከም ዝህሉ ዝገብር ኢዩ ብተወሳኺውን ክትከላኸለሉ እትኽእል መድሃኒት ሓድሽ ናይ COVID-19 variants ንኸይላባዕ ይሕግዝ። ናብቲ እነፍቅሮ ንጥፈታት ክንምለስ ንግድን ኣብያተትምህርትን ክንከፍት ከምኡውን ከም ማስኬራን (ማስክ) ማሕበራዊ ርክባትን ዝኣመሰለ ንጥዕና ህዝቢ ንምክልኻል እንወስዶ ስጕምትታት ክንንክዮ ኢና፡፡ ነዚ ለብዒ እዚ ብኸመይ ከም ከቋርጽ ክትከላኸለሉ እትኽእል መገዲ ኢዩ። እዚ መልእኽቲ እዚ ካብ ክፍሊ ጥዕና ሚኒሶታ እዩ መጺኢልኩም