[TIGRINYA] ንስድራ ቤትካ ብምኽታብን ብምርማርን ብደሓን ምእካብን ሓልዋ (Protect Your Family With Vaccines, Testing and Safe Gathering)

[TIGRINYA] ንስድራ ቤትካ ብምኽታብን ብምርማርን ብደሓን ምእካብን ሓልዋ (Protect Your Family With Vaccines, Testing and Safe Gathering)

***

ኣብ ታሕሳስ ሰሙናዊ ጕዳያት COVID-19 ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣትሒዙ ዝለዓለ ደረጃ በጺሑ ኣሎ።  . ከም ክፍሊ ጥዕና ሚኒሶታን ማእከል ቍጽጽር ሕማምን ዝኣመሰላ ትካላት ጥዕና ነቲ ሓድሽ ኮሮናቫይስ ምእንቲ ኸይዝርጋሕ ንስድራ ቤትካ ኣብ ብምሉኡ ቘራሪ ወርሓት ብደሓን ንምንባር መምርሒ ይህባ ኣለዋ ።

ንቘልዑ ዝኸውን ክትባት 

ሕጂ ደቂ 5-11 ዓመት ዝዀኑ ቘልዑ ፋይዘር ኮቪድ-19 ክታበት  ብቑዓት ኢዮም። እቶም ምሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ ቘልዑ ነቲ ሓድሽ ኮሮናቫይስ እተቓልዑ እንተድኣ ዀይኖም ኣብ ሆስፒታል ኣይኣትዉን ኢዮም;; ብመሰረት ክፍሊ ጥዕና ሚኒሶታ ምሉእ ብምሉእ እተታሕዙ ቘልዑ እውን ምስ ሓደ COVID-19 ዘለዎ ሰብ እተቓልዑ እንተ ዀይኖም ኣብ ቤቶም ኪጸንሑ ኣየድልዮምን እዩ;; እቲ ፋይዘር  ዚብሃል ክታበት  ነቶም 5-11 ዓመት ዝዕድሚኦም ቈልዑ ካብቲ ኣብ 12ን ካብኡ ንላዕልን ዝዕድሚኦም ሰባት ዚወሃብ ዚንእስ ዓቐን ክታበት  እዩ;; ውሉድካ ኽልተ ዓቐን እዚ ኽፍሊ እዚ የድልዮ ። ድሕሪ እቲ ቐዳማይ ዓቐን 3 ሰሙን ነቲ ኻልኣይ ዓቐን መድሃኒት ኪወስዱ ኣለዎም። ብሉጽ ዕቝባ ንምርካብ ክልቲኡ ዓይነት ክታበት ምርካብ ኣድላዪ ኢዩ

ቡስተር ክትባት  መጕልሕ ድፍኢት

ካብ 6 ታሕሳስ ኣትሒዙ ሚኒሶታ ኣብተን ካብ 5 ክሳዕ 11 ዓመት ዝዕድሚአን መንግስታዊ ክሊኒካታት እንተላይ ኣብተን ኣብአን ዝቕበላ ኣብያተ-ትምህርቲ መጕልሕ ድምጺ ከተቕርበለን ኢያ;; ኣብ 5-11 ዓመት ዝዕድሚአን 35 ዝዀና ኣብ መንግስቲ ዝርከባ ናይ vaccin ክሊኒካታት ኣብ ታሕሳስ (December) ከምኡውን ኣብታ ቐዳመይቲ ሰሙን ጥሪ (January)  ንወለዲ ናይ መጀመርታ ወይ ካልኣይ ዓቐን መድሃኒት ንዝወሃቦም ቈልዑ ናይ ምትብባዕ ኣጋጣሚ ክኸፍተለን ኢዩ;; ተወሳኺ 5-11 ክሊኒካታት ክታበት  መደብ ምውጻእ እናቐጸለ ምስ ከደ መጕልሕ ድምጺ ኸቕርባ ክጅምራ እየን። 

ዝዀነ ይኹን ወዲ 18 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝዀነ ሰብ ክትከላኸለሉ ብቑዕ ኢዩ ። ብመሰረት ሲ. ምሉእ ፋይዘር  ተኸታታሊ ኽፍሊ ሞደርና እንተ ረኺብካ ድሕሪ እታ ናይ መወዳእታ ምርሻንካ 6 ወርሒ ዚኸውን ዝዀነ ይኹን ቡስተር  ክትባት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ

ኣብ ፈለማ ሓንቲ ጆንሰንን ጆንሰንን እትበሃል ክትባት  እንተ ተዋሂቡካ ድሕሪ እቲ ናይ መወዳእታ ዓቐንካ ኽልተ ወርሒ ዝዀነ ይኹን መጕልሒ መድሃኒት(ቡስተር)  ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። 

ኣብ vaccines.gov ወይ ኣብ ግዝኣት ሚኒሶታ ቫክሲን ማፕ (State of Minnesota vaccine locator map) ዚብሃል ቦታ ዚብሃል መጕልሒ ኽፍሊ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ። 

ናይ ክረምቲ ምትእኽኻብን  ድሕንነትን ምምርማርን 

በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመትን እናቐረበ ይኸይድ ስለ ዘሎ ክፍሊ ጥዕና ሚኒሶታ ነቶም ኣብ ቈራሪ ወርሓት ካብ ቤት ናብ ቤት ዚእከቡ ስድራ ቤታት መምርሒ ይህቦም –

– ብቑዕ እንተድኣ ዄንካ ክትከላኸለሉ ትኽእል ኢኻ እንተላይ ነቶም እተኣዘዙ ጕጅለታት መጕልሒ መድሃኒት ክትህቦም ትኽእል ኢኻ ።

– ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ካብቲ ብሰባት እተጨቓጨቐ ዅነታት (ብዝሕ ህዝቢ ካብ ዘለዎ ቦታ) ርሓቕ ።

– ቅድሚ ምእካብካ ሒደት መዓልትታት ኣቐዲምካ ኣብ መፈተኒ ናይ ኮቪስ መመርመሪ ቦታ ተመርመር 

እቲ ውጽኢት ቅልጡፍ መርመራ ጸረ-ጀን ንምግባር 1-3 ሰዓት ጥፍጣፍ ፒ. ሲ. ኣር. ንምፍታን ከኣ 24-72 ሰዓት (ካብ 1 ክሳብ 3 መዓልቲ) ይወስድ።

– ምልክታት ሕማም እንተ ኣልዩካ ወይ ከኣ ንኮቪድ-19 ኣወንታዊ መርመራ እንተ ጌርካ ካብ ቤትካ ኣይትውጻእ ።

– ብዝተኻእለካ መጠን ማስኬራ (ማስክ) ግበር እሞ ምስ ብዙሓት ስድራ ቤታት ንብዙሕ ወለዶታት ምስ ዘይተታሕዙ ሰባት ወይ ምስቶም ኣብ ሓደገኛ ጕጅለታት ዘለዉ ሰባት ትራኸብ እንተ ኣሊኻ ብዝተኻእለካ መጠን ካብ ግዳም ወይ ካብ ማሕበራዊ ጕዳያት ርሒቕካ ንጥፈታት ግበር።

ዝያዳ ተምሃር ፦ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/celebrations.html

ኣብ ከይ.ኤፍ.አይ.ኣይ. ዘለና ዅላትና ዜሐጕስን ጥዑይን ሓድሽ ዓመት ክትረኽቡ ኢና እንምነየኩም ።