[Oromo] Talaaliin Tokko Garumaa Isaa Maaliin Beekma

[Oromo] Talaaliin Tokko Garumaa Isaa Maaliin Beekma

*** Talaaliin tokko Uummata ballaatti  osoo hin kenamin dura, warshaaleen Talaalii oomishan qorannoon qabatamaa ta’een tolfamee nagummaa namaaf mijaawaa ta’uu  isaa qorannoo isaanii dhiheessuu qaban. Qorannoo isaaniis FDA fi CDC  akkasumas (ACIP) korreen qoratoota asitoota talaalii akkasumas gartuuleen adda addaa odeeffannoo argame irra hundaa’uudhaan bu’aa fii rakkina isaa ni beeksisu. MDH  gartuun egumsa Fayyaa Minnesota talaalii sadrkaa isaa kan eggteef bu’a qabeessa yoo ta’e qofa miirkaneessee dhiheessa. Xiyyeeffannoo talaalii COVID-19 kennamu Talaaliileen kana dura kennaman waliin tokkuma. Warshaaleen Talaalii COVID 19 oomishan hundinuu oomisha isaanii odeeffannoo, qorannoo, adeemsa akkausumaas bu’aa fi isaa hunda bakka bu’oota CDC fi FDAf gabaasuu qaban. Ogeessota fayyaa FDA, warshaaleen Talaaliichi hoomishan akkasumas dhimmi kun kan ilaallatuu hundinuu yoo talaali kun nagummaa isaa yoo mirkaneessan malee hojii irra hin oolu. FDA Talaliin kun hojjechuu isaa akkasumas nagummaa isaa kan eggate ta’uu isaaf karaan ittiin mirkaneessuuf qajeelfama barbaachisaa ta’e  warshaaleen talaalicha oomishaniif kennee jira. Talaaliin (vaccination) COVID 19 Maalif Nubarbaachisaa Talaalii COVID 19 fudhachuudhaan, fayyaa keessaniif kan hawaasa eeggachuuf tarkaanfii jalqabaati. Namootni heddumminaan yoo talaalii COVID19 fudhatan hawaasa keesatti dhukkubni kun ni xiqqaata akkasumas  dhibeen COVID 19 akka haaraatti akka hin baballanneef ni gargaara.  Kana yoo goone manneen nagadaa, manneen barumsaa akkasumas  wal’iraa fagaachu fi aguuggii afaanii aguuggachuun hafuu ni danda’a  jireenya keenya duraatti deebi’uu ni dandeenya. Dhibee kana kan dhaabuu dandeenyu yoo Talaalii COVID 19 fudhanne qafa.

Dhaamsi Kun kan Gartuu Fayyaa Minnesotati