11/13/2013 Democracy Now!

 
Program: 
November 13, 2013