11/6/2013 Democracy Now!

 
Program: 
November 6, 2013