11/27/2012 Democracy Now

 
Program: 
November 27, 2012