11/26/2012 Democracy Now

 
Program: 
November 26, 2012