11/8/2012 Democracy Now

 
Program: 
November 8, 2012