11/6/2012 Democracy Now

 
Program: 
November 6, 2012