[Hmong] Yog li cas peb thiaj paub tias Koob Tshuaj muaj kev nyab xeeb

[Hmong] Yog li cas peb thiaj paub tias Koob Tshuaj muaj kev nyab xeeb

***
Lub hom phiaj tseem ceeb rau peb tshaj yog kom tau koob tshuaj zoo thiab muaj kev  nyabxeeb. Lub tuam txhab tsim cov tshuaj yuav tsum muaj ntau ntawv qhia tias cov tshuaj muaj kev nyab xeeb nyab xeeb thiab ua haujlwm zoo ua ntej muab coj los siv rau cov pejxeem. Cov Kws Tshuaj tom FDA uas yog lub koomhaum soj ntsuam ZaubMov thiab Tshuaj thiab CDC uas yog lub koom haum Soj ntsuam Kabmob Kev nkeeg yuav tsum xwj thiab saib cov ntau ntawv kom meej. CDC cov Advisory Committee on Immunization Practices uas yog (ACIP) thiab lwm pab yuav saib cov ntau ntawv uas muaj txog koob tshuaj thiab ua twb zoo xyuas qhov feem cuam tshuam thiab qhov zoo ntawm koob tshuaj ntawv.Yog thaum peb paub tias cov tshuaj yeej muaj kev nyab xeeb thiab pab tau lawm tiag tiag MDH yeej yuav ua li ua tau kom muaj cov tshuaj txaus los pab sawvdaws.

Cov kev cai muaj feem kom txhaj tau koob tshuaj COVID-19 yeej zoo ib yam nkaus li lwm cov koobtshuaj txhaj thiab. Lub tuam txhab tsim koob tshuaj yuav tsum muab cov ntaub ntawv coj los rau cov koomhaum  zoo li FDA thiab CDC thiab qhia tias cov tshuaj ntawv yog tsim li cas, muab dabtsi coj los ua, thiab lawv sau li cas tseg thiab thaum siv lawm nws qhia tshwm mob li cas. Cov Kws Kuaj Tshuaj, FDA,  thiab cov tuam txhab tsim koob tshuaj txhaj, nrog lwm cov koomhaum tau cog siab koomtes tias yuav tsum yog cov tshuaj zoo thiab muaj kev nyabxeeb xwb lawv thiaj tso siab tso tawm. Lub FDA yeej tau muab cov ntaub ntawv los rau lub tuam txhab tsim koob tshuaj txhaj hais txog yuav muab cov ntaub ntawv zoo li cas thiaj li qhia tau tias cov tshuaj txhaj zoo thiab ua haujwm.

Yog li cas peb thiaj yuav tsum txhaj koob tshuaj no:

Txhaj koob tshuaj los tiv thaiv yug tus kheej ntawm tus kab mob COVID-19 yog ib kauj ruam tseem ceeb rau koj los tiv thaiv koj tus kheej thiab neeg zejzog. Yim muaj neeg coob txhaj koob tshuaj COVID-19 no yim zoo rau txhua txhua tus. Yim muaj neeg coob txhaj ces yim muaj neeg tsawg muaj mob rau hauv peb lub zeg zog. Txhaj koob tshuaj yuav pab tiv thaiv kom txhob txais tau cov kab mob COVID-19 tshiab. Peb yuav rov qab mus ua tau tej uas peb niaj hnub ua, qheb kiab khws thiab tsev kawm ntawv, thiab yuav tsis tau looj ntau ntsej muaj thiab tsis nyob deb thiab cai ntawm lwm tus. Qhov peb yuav uas kom tus kabmob no tus qab yog txhaj koob tshuaj.

Cov lus no yog cev los ntawm Minnesota Department of Health.