[HMONG] Taug Kev-Txais Tos Zoo siab rau Chaw Rau Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Zej Zog  (WALK-INS WELCOME AT COMMUNITY VACCINATION SITES)

[HMONG] Taug Kev-Txais Tos Zoo siab rau Chaw Rau Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Zej Zog (WALK-INS WELCOME AT COMMUNITY VACCINATION SITES)

Tamsi no txhua tus uas muaj feem nyob hauv Minnesota cia li mus txhaj koob tshuaj COVID-19 tom lub xeev Minnesota cov Community Vaccination Program chaw los tau! Cov 16 thiab 17 xyoo yuav tsum tau kev tso cai ntawm niam thiab txiv.  Es lub xeev Minnesota xav kom sawvdaws tuaj ib tse tuaj txhaj koob tshuaj! Nrhiav ntaub ntawv qhia ntxiv txog qhov chaw twg thiaj li zoo thiab yoomyim rau nej thiab nej tsev neeg ntawm MN.gov/COVID19/vaccine.