[Hmong] Chaw Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv hauv St. Paul (VACCINATION CLINICS IN ST. PAUL)

[Hmong] Chaw Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv hauv St. Paul (VACCINATION CLINICS IN ST. PAUL)

Saint Paul – Ramsey County Public Health tau qheb lub chaw loj los txhaj koob tshuaj COVID-19 rau cov pejxeem. Tamsi no Public Health muaj 2 koob tshuaj Moderna txhaj rau cov muaj 18 xyoo rov sauv nyob hauv 3 lub chaw kuaj mob txhua lub limtiam uas yog Oxford Community Center, Wellstone Community Center, thiab New Brighton Community Center. 

Muaj sau npe nyob rau hauv eesthawnej  los yog hu rau Ramsey County Public Health’s Vaccine xovtooj yog 651-266 1190 rau hnub 1 txog Hnub 5 thaum 8 teev sawv ntxov txog 4 teev 30 yav tsau yog muaj lus nug los yog xav tau kev pab.