[HMONG] Tiv Thaiv Koj Tsev Neeg Nrog Tshuaj Tiv Thaiv Mob, Kev Ntsuas Mob Thiab Kev Nyab Xeeb Sib Sau Ua Ke (Protect Your Family With Vaccines, Testing and Safe Gathering)

[HMONG] Tiv Thaiv Koj Tsev Neeg Nrog Tshuaj Tiv Thaiv Mob, Kev Ntsuas Mob Thiab Kev Nyab Xeeb Sib Sau Ua Ke (Protect Your Family With Vaccines, Testing and Safe Gathering)

***
Nyob rau lub Kaum Ob Hlis December, txhua lub lim tiam tus kab mob COVID-19 tau nce rau qhov qib siab tshaj plaws txij li xyoo tas los no. Yuav kom tsis txhob kis tus mob novel coronavirus, pej xeem kev noj qab haus huv xws li Minnesota Department of Health thiab Centers for Disease Control muaj kev pab taw qhia kom pab tau koj tsev neeg nyob nyab xeeb thoob plaws lub caij ntuj no. 

Tshuaj Tiv Thaiv rau Menyuam

Menyuam uas muaj hnub nyug 5-11 tam sim no tsim nyog txais tau Pfizer COVID-19 Tshuaj Tiv Thaiv. Menyuam uas tau txhaj tshuaj feem ntau yuav tsis raug mus pw tsev kho mob yog hais tias tau kis tau tus kab mob novel corona. Raws li pej xeem haus huv Minnesota Department of Health, cov menyuam uas txhaj tshuaj lawm tsis thas nyob hauv tsev (cais tus kheej) yog tau raug kis los ntawm lwm tus uas muaj COVID-19. Tus Pfizer tshuaj tiv thaiv rau cov menyuam muaj hnub nyug 5-11 yog ib koob uas me tshaj koob tshuaj tiv thaiv Pfizer rau cov menyuam uas muaj hnub nyug 12 rov sauv. Koj tus menyuam yuav tau txhaj ob koob tshuaj tiv thaiv no. Lawv yuav tsum tau txhaj koob tshuaj thib ob 3 lub lim tiam tom qab thawj koob. Nws tseem ceeb heev uas yuav tsum tau txhaj ob koob tshuaj tiv thaiv thiaj li pab tau zoo tshaj.

Kawm ntxiv txog tshuaj tiv thaiv rau menyuam ntawm no: https://mn.gov/covid19/vaccine/vaxforkids/

Tshuaj Txhaj Kom Mauj Zog Ntxiv

Pib kom tau ntxov xws li lub Kaum Ob Hlis December hnub tim 6, Minnesota kuj yuav muaj cov tshuaj txhaj kom muaj zog ntxiv rau ntau lub tsev uas khiav pab los ntawm lub xeev uas muab tshuaj txhaj rau cov 5 rau 11 xyoos, nrog rau cov uas pab txhaj rau tom tsev kawm ntawv. Muaj kwv yees li 35 lub tsev kawm ntawv uas lub xeev pab qhib chaw txhaj tshuaj rau cov muaj hnub nyug 5-11 yuav pib muab koob tshuaj tiv thaiv muaj zog rau cov niam txiv uas muaj menyuam tau txais thawj koob txhaj los sis koob thib ob nyob rau lub Kaum Ob Hlis December thiab thawj lub limtiam ntawm lub Ib Hlis January. Yuav ntxiv txog 5-11 lub chaw txhaj tshuaj tiv thaiv raws li kev tseem npaj mus. Leej twg uas muaj 18 xyoo rov sauv los sis hnub nyug tshaj ntawd thiab tau txhaj tshauj tiv thaiv kab mob tas lawm tsim nyog txais tau koob tshuaj txhaj kom muaj zog ntxiv. Raws li pej xeem haus huv CDC, yog koj tau txais tas nhro tshuaj Pfizer ntawm Moderna ob koob tshuaj, koj tsim nyog txais tau koob tshuaj muaj zog ntxiv tom qab 6 lub hli. Yog koj tau txhaj ib koob Johnson & Johnson tshuaj tiv thaiv, koj tsim nyog tau cov tshuaj txhaj kom muaj zog ntxiv tom qab ob lub hlis uas koj twb txhaj tas lawm.

Koj nrhiav tau COVID-19 tshuaj txhaj kom muaj zog ntawm vaccines.gov los si ntawm lub Xeev Minnesota vaccine locator map.

Caij Ntuj No Sib Sau Ua Ke Kev Nyab Xeeb & Kev Ntsuas Mob

Nrog rau Christmas, Kwanza thiab lub Xyoo tshiab tuaj no, Pej xeem noj qab haus huv Minnesota Department of Health pab muab kev qhia rau cov tsev neeg sib sau ua ke hauv tsev thoob plaws lub caij ntuj no:

  • Mus txhaj tshuaj tiv thaiv yog koj tsim nyog txais tau, nrog rau koob tshuaj txhaj kom muaj zog raws li hnub nyug.
  • Xyuas Xim ua Ntej yuav mus qhov twg. Nrug deb ntawm tej chaw uas muaj neeg coob li ob lim tiam ua ntej.
  • Mus Ntsuas mob ob peb hnub ua ntej yuav mus koom luag, nyob rau chaw ntsuas mob los sis ntsuas rau tom tsev kev ntsuas mob. Qhov qhia tau siv 1-3 teev rau ntawm qhov ntsuas ceev heev, thiab 24-72 teev rau qhov ntsuas los ntawm aub ncaug PCR kev Ntsuas.
  • Nyob hauv tsev yog koj muaj tus yam ntxwv mob los sis koj tau tus mob COVID-19.
  • Siv ntau hom kev tiv thaiv. Looj cov npog qhov ncqauj qhov ntswg rau tej chaw muaj neeg coob thiab saib xyuas mus rau qhov muaj kev sib nrug deb, tshwj xeeb tshaj yog koj yuav mus nrog ntau yim neeg, ntau yim tiam, neeg tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv, los sis pawg neeg yuav muaj mob tau yooj yim.

Kawm Ntxiv ntawm: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/celebrations.html

Los Ntawm peb sawv daws tom KFAI, peb thov kom koj tau txais txoj kev zoo siab haus huv rau lub Xyoo Tshiab tom ntej!