[HMONG] Nyob Txuas Rau Minnesota (STAY CONNECTED MINNESOTA)

[HMONG] Nyob Txuas Rau Minnesota (STAY CONNECTED MINNESOTA)

***
Tsis yog koj ibleeg xwb, xyoo dhau tag los no yeej yog ib xyoo uas nyuaj rau coob tug. Cov neeg uas nws tuas nws tus kheej thiab noj tshuaj yeeb tuag coob zujzus tuaj. Nws yog ib yam ua nyuaj kawg, tabsi peb yuav tsum rau siab nrhiav txoj haus kev los sib cuag nrog peb tus kheej thiab neeg zej zog. Tsis pub muaj ib leejtwg nyob khosiab khuav los yog tsis muaj ntaub ntawv los qhia los txhawb thiab pab lawv. Ncav cuag ib tse neeg twg, phoojywg los sis nruab ze. Lub National Suicide Prevention Lifeline muaj los pab txhawb 24 teev toj 7 hnub ntawm 1-800-237-8255 los yog ntau ntawv tuaj rau MN ntawm 741741.