[HMONG] Txoj Kev Npaj Kawm Kom Nyab Xeeb (SAFE LEARNING PLAN)

[HMONG] Txoj Kev Npaj Kawm Kom Nyab Xeeb (SAFE LEARNING PLAN)

Tamsi no thoob lub xeev no, nej tsis tas yuav looj ntaub vov ntsej muag thaum nej mus ub mus no lawm. Tabsi tseem muaj cov cai ntawm nomtswv, lub xeev, thiab zej zog uas tseem kom nej siv cov ntaub vov qhov ncauj qhov ntswg rau tej qho chaw thiab. Lagluam kuj muaj lawd li kevcai thiab. Ntxiv no yog Minnesota’s Safe Learning Plan nrog cov tsev kawm ntawv thiab tsev zov menyuam kom vov qhov ncauj qhov ntswg raws li cov ntaub ntawv qhia tseg kom tag xyoo 2020 txog 2021 kawm ntawv no.