[HMONG] Chaw Tiv Thaiv Tsheb Npog thiab Chaw Txuas Tshuaj Tiv Thaiv (Mobile Vaccine Unit and Vaccine Connector)

[HMONG] Chaw Tiv Thaiv Tsheb Npog thiab Chaw Txuas Tshuaj Tiv Thaiv (Mobile Vaccine Unit and Vaccine Connector)

Txhua tus pejxeem hauv Minnesota yeej muaj feem tsim nyog tau koob tshuaj Covid-19. Tabsi qhov nyuaj tshaj uas cheem txoj haus kev muab cov tshuaj no yog muab tsis ceev txaus rau txhua tus hauv xeev Minnesota tamsim no.

Cov koomhaum  Minnesota Department of Health (MDH), Blue Cross thiab Blue Shield of Minnesota, Metro Transit, lub Metropolitan Council, thiab Minnesota Department of Transportation koomtes uake muab cov tsheb txhaj tshuaj COVID -19 coj los nre hauv zejzog thoob xeev Minnesota no. 

Qhov uas pom tau tias yuav muab cov tshuaj kom ceev rau txhua tus yog siv cov tsheb txhaj koob tshuaj covid. Qhov no thiaj li yuav nqa tau cov tshuaj mus txhaj rau cov neeg uas muaj kev txwv xws li tsis muaj tsheb, siv tshuabxob, thiab tsis paub kev.

  • Txhua Koob tshuaj COVID 19 yog txhaj dawb xwb
  • Nej tsis tas yuav muaj ID, ntawv xeemxaj, thiab daim mesdiskhau
  • Cov bus yeej muaj lub tshuab nqa laub zaum rau cov neeg xiam testaws
  • Ib lub tsheb twg yeej npaj txhaj li 100 tus neeg toj ib hnub, nyob ntawm kev deb los ze

Mus saib kom paub ntxiv ntawm VaccineConnector.MN.GOV.