[HMONG] Cov Qhov Ncauj Qhov Ntswg Hauv Minneapolis-St. Paul (MASK MANDATE IN MINNEAPOLIS-ST. PAUL

[HMONG] Cov Qhov Ncauj Qhov Ntswg Hauv Minneapolis-St. Paul (MASK MANDATE IN MINNEAPOLIS-ST. PAUL

***
Nomtswv hais tias, cov neeg uas nyob raum ntug Zos Ntxaib tsis tas yuav looj ntaub vov qhov cauj qhov ntswg rau tej qho chaw los tau tabsi tseem ceev rau tej qho chaw uas muaj feem txais tau tus kabmob COVID 19 zoo zoo
xws li cov tsev kuaj mob, cov tsev rau cov neeg tsis muaj vajtse, thiab cov tsev nkuaj kaws neeg.

Tswv zos Jacob Frye ntawm Minneapolis thiab Tswv zos Melvin Carter ntawm St Paul yuav cia cov cai vov qhov cauj qhov ntswg rau sab hauv tsev nyob kom txoos kuaj muaj cov neeg txhaj tshuaj coob zog thiab kom muaj ntaub ntawv qhia mentsi ntxiv tso.