[HMONG] COVID-19 Qaub Tsev Zej Zog DAWB rau kuaj sim

[HMONG] COVID-19 Qaub Tsev Zej Zog DAWB rau kuaj sim

Minnesota Department of Health muaj ntau txoj kev los kuaj tus kabmob COVID 19 los ntawm kuaj qaubncaug. Ntxiv nrog kuaj li qhov qub li yav tag los, kuj muaj ntau qhov chaw kuaj ntxiv thoob lub xeev Minnesota thiab. Qhov kuaj no yoojyim tshaj li qhov muab rwb nrws qhov ntswg thiab tsis yuav nqe rau cov neeg uas ntseeg tias lawv yuav tau kuaj seb puas muaj tus kabmob COVID 19.
 • Kuaj qaubncaug yog kuaj dawb xwb thiab muaj kuaj rau txhua tus pejxeem hauv xeev Minnesota uas ntseeg tau tias txawm muaj mob thiab tsis muaj mob los yuav tsum kuaj xwb.  
 • Tsis yuav ID. Koj yuav tsum muaj email thiab xovtooj thiaj li xav tau qhov kuaj tshwmsim li cas rau koj.
 • Koj tsis tas yuav muab medikhaus tabsi yog muaj los tsuas yog muab rau peb saib xwb. Qhov kuaj no yog kuaj dawb dawb xwb. Koj yuav tsis txais ib daim nqi.
 • Xav kom nej hu tuaj teem caij tabsi nej cia li tuaj xwb los tau thiab. Qhov teem caij hauv qab no yog kom koj txhob tau tos ntev ntev xwb. Koj cia li tuaj tsis teem caij los tau ib yam nkaus.
 • Kuaj qaubncaug tsis yog rau cov neej uas muaj qaub ncaug tsawg tsawg, xws li cov menyuam uas tsis tau muaj 4 xyoo los yog cov neeg ua muaj stroke dua los.
Chaw kuaj nyob qhovtwg Lub Xeev kuj qheb ob peb lub chaw kuaj qaubncaug ntxiv thoob xeev Minnesota.  Thaum muaj ib lub chaw kuaj qheb tshiab, nws yuav tshwm qhia rau ntawm no. Yog xav puab ntxiv mus saib COVID-19 Kuaj tom Tsev. *** Brooklyn Park Starlite Center Office Max lub qub chaw ntawm Panda Garden Buffet ib sab, nyob sab hnub tuaj ntawm txojkev Jolly Lane  8085 Brooklyn Blvd Brooklyn Park, MN 55428 Hnubhli – Hnubkuab: 12 – 7 p.m. Hnubcag – Hnubhnub: 10 a.m. -4p.m. Teem Caij Nrog Vault Health *** Minneapolis Minneapolis Convention Center  1301 2nd Ave South Minneapolis, MN 55403 Muaj chaw nres tsheb dawb thiab yuav mem cov chaw nres tsheb hauv lub chaw nres tsheb. Tuaj nkag rau lub qhov rooj nyob sab hnub poob ntawm kev 1st Ave, thiab mus kom txog chav E. Hnubhli – Hnubkuab: 12 – 7 p.m. Saturday – Sunday: 10 a.m. – 4 p.m. Teem Caij Nrog Vault Health *** Minneapolis-Saint Paul Tshav Dav Hlau –  Qheb rau 11 Hli tim 12  MSP Tshav Dav Hlau  4300 Glumack Drive St. Paul, MN 55111 Terminal 1, Txheej 2 ntawm lub chaw Nres Xiav (Blue Ramp), hauv qhov chaw xauj tsheb qub muaj chaw nres tsheb dawb rau cov neeg nrhiav kev kuaj kabmob COVID-19:
 • Tsav tsheb mus rau Terminal 1 thiab mus rau hauv plaza rau cov chaw nres tsheb. Raws cov phiaj qhia kev mus rau ntawm lub chaw kuaj.
 • Muaj ib daim pib los yog ntsaw koj daim credit card. Raws daim phiaj mus rau txheej 4 hauv chaw nre tsheb xiav.
 • Taug kev rau tom lub elevator hauv plawv ces nqe rau txheej 2.
 • Cov neeg ua haujlwm mam li muab ib daim pib kav ob xoojmoo los rau koj siv them nqe nres tsheb thaum koj tawm mus. Yog koj siv koj daim credit card, nws yuav tsis tswm nqe rau koj thaum koj nkag los rau hauv cov chaw nres.
 • Cov neeg ua haujlwm tim tshav dav hlaus, lawv tsis muaj chaw nres rau terminal 1 siv peb cov pib chaws nres tsheb dawb los tau tabsi tsuas yog tau rau lub sijhawm kuaj kabmob COVID 19 xwb. Siv tsis tau rau lub sijhawm ua haujlwm.
Txhua Hnub: 7 a.m. – 7 p.m. Teem Caij Nrog Vault Health *** St. Paul Roy Wilkins Auditorium, ntawm Saint Paul RiverCentre ib sab  175 W Kellogg Blvd St. Paul, MN 55102 Chaw nkag:
 • Ntawm tus choj iav (Skyway) los ntawm RiverCentre Chaw nres, los raws phiaj qhia kev. Qhov chaw kuaj yog taug kev muaj 5 na-this thiaj mus txog.
 • Cov qhov rooj ntawm RiverCentre  ntawm 175 W Kellogg Blvd, raws daim phiaj qhia kev. Yuav tau taug li 3 na-this thiaj mus txog chaw kuaj.
 • Lub chaw uasi Rice Park qhov chaw nkag los ntawm txojkev Washington Street ze tus mlom Herb Brooks, raws daim phiaj qhia kev. Yuav tau taug li 2 na-this thiaj mus txog chaw kuaj.
 • Qhov chaw kuaj no kuj muaj qhov chaw yoojyim nkag rau cov siamqoobqhab. Muaj plagtxhab nce raws xaab. Cov neeg ua siv laub yuav pom tias cov chaw pem Minneapolis thiab Brooklyn Park yuav yoojyim rau lawd siv dua.
Hnubhli – Hnubkuab: 12 – 7 p.m. Hnubcag – Hnubhnub: 10 a.m. – 4 p.m.  Teem caij nrog Vault Health Yuav tau npaj li cas tom chaw kuaj
 • Looj ntaub vov qhov ncauj qhov ntswg yog ua tau.
 • Yog koj twb teem caij ua ntej koj tuaj, muab koj qhov email los yog cov ntawv lawv tau tuaj rau koj, qhia koj npe, hnubyug, thiab chaw nyob rau lawv. Npaj musk om ntxov ze rau lub sijhawm teem tseg rau koj.
 • Yog koj tsis tau teem ua ntej, thaum mus txog thov lawm mam sau npe los tau.
 • Nqa koj daim medikho yog koj muaj. Qhov kuaj no yog 100% dawb xwb txawm yog tias koj muaj medikho lost sis muaj. Yog koj muaj tej zaum peb kuj nug seb koj puas kam peb ua nqe rau medikho pab them rau koj qhov kuaj.
Yuav kuaj qaubncaug li cas 1. Koj yuav tsum tsis txhob noj mov, haus dej, zom nkas los yog haus luam yeeb 30 nathis ua ntej qhov kuaj. 2. Tus neeg kuaj mob yuav qhia rau koj tias yuav ua li cas, ces koj yuav tau ua li nws qhia koj ua. 3. Koj yuav tau nto qaubncaug rau ib lub ib lub nraj. Yuav sov li 10 rau 12 nathis thiaj li tau qaubncaug txaus. 4. 48-72 xoojmoos thiaj li qhia tau tias muaj lost sis muaj.   Tom qab koj kuaj tag
 • Mus nyeej Koj yuav ua li cas rau lub sijhawm uas koj tos qhov COVID-19 kuaj seb tshwmsim li cas. (PDF)
 • Feem ntau 48 xoojmoos tom qab koj cov qaubncaug txog tom qhov chaw kuaj, lawv kuj yuav qhia tau tias tshwm li cas tabsi muaj qees lub sijhawm kuj yuav laug mentsi thiab. 
 • Thov txhob hu rau qhov chaw kuaj ntawv los yog txhob hu rau MDH seb kuaj pom li cas.
 • Yog kuaj tiag tus xwb thiab yuav tsis muab coj los qhia rau lwm leej lwm tus uas tsis yog peb cov neeg kuaj mob. Peb yuav tsis qhia rau cov koomhaum tsoom fwv, haujlwm los si cov khw kuaj/kho mob.
 • Koj yuav txais tau ib qho email qhia tias koj tshwm sim li cas.
Yog hais tias koj muaj Yog kuaj tag es pom tau tias koj muaj COVID-19 lub Minnesota Department of Health cov neeg ua huajlwm tswj COVID-19 yuav hu tuaj qhia rau koj thiab rau cov neeg ikoj nrog nyob uake.  Tseem ceev heev yuav tsum teb xovtooj.  Thaum lawv hu tuaj lawm yuav tham txog dabtsi:
 • Tham txog qhov kuaj pom si li cas thiab nws txais li cas rau koj.
 • Yuav qhia rau tsev neeg npaj thiab tiv thaiv kom sawvdaws txhob txais tau kabmob kom npaj muaj txhua yam uas koj yuav yuav. Qhov no yuav qhia koj cais koj tus kheej ntawm koj tsev neeg thiab kom koj tsev neeg paub tias lawv yuav ua li cas, xws li nyob hauv tsev ceev txhob tawm nraum zoo. Peb yuab muaj kev pab ntxiv rau nej tsev neeg thiab kev pab cuam uas pab tau, zaub mov, ntauj looj ntsej muag, tshuaj ntxuav tes, thiab lwm yam uas pom tau tias yuav pab nej kom kav 2 lub limtiam ua koj yuav tau nyob hauv tsev.
 • Cov neej uas tau nrog koj nyob koj tham uake ob hnub los yog peb hnub ua ntej koj pib muaj mob. Cov tibneeg no kuj ki tau tus mob lawm thiab. Lub koomhaum nojqabhaushuv  yuav hu rau cov neeg no thiab qhia rau lawm kom lawv paub tias lawv yuav ua li cas.  Peb yuav tsis tuav koj lub npe rau lub sijhawm hu ntawv.
Yog koj muaj lus nug li cas txog qhov kuaj qaubncaug, thov email rau mn@vaulthealth.com los si rau 800-800-5698.