[FILIPINO] Ano ang Kawan ng Kaligtasan sa Sakit at ang Kaugnayan Nito sa Covid-19

[FILIPINO] Ano ang Kawan ng Kaligtasan sa Sakit at ang Kaugnayan Nito sa Covid-19

*** Ang Kawan ng Kaligtasan sa Sakit ay tinatawag ding epekto sa kawan, kaligtasan ng komunidad, kaligtasan ng populasyon, o kaligtasang sosyal. Ayon sa Kagawaran ng Kalusugan ng Minnesota, ito ay nangyayari kung karamihan sa mga mamamayan at mga grupo ay ligtas sa sakit. Ang kaligtasan ay nangangahulugang hindi dadapo sa kanila ang sakit sapagkat sila ay nabakunahan na, o kaya’y nakuha na nila ang sakit na ito at hindi na mauulit sa matagal na panahon. Kung marami sa mamamayan ay hindi na dinadapuan ng sakit na ito, iyan ay makakatulong na protektahan ang ibang tao sa populasyon na hindi pa ligtas sa ganitong sakit. Mapipigilan o mababawasan ng kawang ligtas sa sakit ang pagkalat  ng sakit na ito.
  • Hindi sapat ang ating kaalaman sa Covid-19 upang masabing ang kawan ng kaligtasan ay maaaring mangyari. Ito ay bagong sakit kaya’t hindi pa sapat ang panahon upang mapag-aralang lubos ang nararapat na kaligtasan sa ngayon.
  • Wala tayong kaalaman kung ang isang taong nagkaroon na ng Covid-19 ay magkakaroon pa rin (gaanong katagal silang ligtas).
  • Wala tayong kaalaman kung ang isang taong nagkaroon na ng impeksyon ay magkakaroon pa rin sa susunod ng magaang o mabigat na impeksyon.
  • Wala tayong kaalaman kung ang isang taong nagkasakit na at nalapit sa may Covid-19 ay makakapag-pasa ng bayrus sa iba. Hindi tayo dapat umasa na lamang sa kawan ng kaligtasan, sapagkat libu-libo na sa

Minnesota ang nagkakasakit at maaaring mamatay. Ang bakuna ay isang paraan upang marating ang kawan ng kaligtasan at hindi magkasakit o mamatay ang taong-bayan. Ang bakuna ay nagbibigay sa ating katawan ng proteksyon laban sa nasabing sakit. Ang mensaheng ito ay dulot sa inyo ng Kagawaran ng Kalusugan ng Minnesota.