[FILIPINO] Pangalagaan ang Pamilya Sa Pamamagitan ng Bakuna, Pagsusuri, at Ligtas na Pagtitipon  (Protect Your Family With Vaccines, Testing and Safe Gathering)

[FILIPINO] Pangalagaan ang Pamilya Sa Pamamagitan ng Bakuna, Pagsusuri, at Ligtas na Pagtitipon (Protect Your Family With Vaccines, Testing and Safe Gathering)

***
Itong buwan ng Disyembre, ang linggo-linggong bilang ng mga kaso ng Covid-19 ang pinakamataas na antas magbuhat noong isang taon. Upang masawata ang pagkalat ng bagong coronavirus, ang mga publikong institusyon ng kalusugan gaya ng Kagawaran ng Kalusugan ng Minnesota at ang mga Sentro sa Pagkontrol ng mga Sakit (Centers for Disease Control) ay nagbibigay ng payo upang ang inyong pamilya ay maging ligtas sa panahon ng taglamig (winter).

Bakuna Para sa mga Bata

Ang mga batang lima hanggang labing-isang taon (5-11 years) ay nararapat nang mabigyan ng Pfizer Covid-19 na bakuna.  Ang mga batang nabigyan na ng sapat na bakuna ay walang panganib na ma-ospital kung sila man ay malalantad sa bagong coronavirus. Ayon sa Kagawaran ng Kalusugan ng Minnesota, ang mga batang meron nang sapat na bakuna ay hindi na kailangang lumagi sa bahay (quarantine) kung sila ay nalantad sa sinumang may Covid-19. Ang bakuna ng Pfizer para sa mga batang may gulang na lima hanggang labing isang taon (5-11 years) ay maliit nang kaunti ang dosis kaysa sa bakuna ng Pfizer para sa may gulang na labindalawa o mahigit (12 years or older). Ang inyong anak ay mangangailangan ng dalawang dosis ng bakunang ito.  Kailangang mabigyan sila ng ikalawang dosis sa ikatlong linggo pagkatapos ng unang bakuna. Napakahalagang mabigyan sila ng dalawang bakuna para sa kanilang kaligtasan.

Ang iba pang kaalaman tungkol sa bakuna ng bata ay narito sa: https://mn.gov/covid19/vaccine/vaxforkids/

Mga Booster

Simula ng Disyembre seis (6), ang Minnesota ay magbibigay ng mga booster sa maraming lugar para sa lima hanggang labing-isang taon (5-11 years) sa mga klinika at gayundin sa mga paaralan. Mga tatlumpu at limang (35) klinika sa mga paaralan dito ng mga batang lima hanggang labing- isang taong gulang (5-11 years) ay magbibigay ng booster sa mga magulang ng mga batang tatanggap ng una o pangalawang dosis sa Disyembre at sa unang linggo ng Enero. Karagdagang klinika ng lima hanggang labing isa ay magsisimulang magbigay ng booster habang patuloy ang mga plano. Ang sinumang  may gulang na labing walo (18 years) o higit at meron nang sapat na bakuna ay nararapat makatanggap ng iniksyong booster.  

Ayon sa Sentro sa Pagkontrol ng mga Sakit (CDC), kung kayo ay nakatanggap na ng kumpletong bakuna ng Pfizer o  Moderna,  kayo ay nararapat makatanggap ng iniksyong booster pagkaraan ng anim na buwan (6 months) pagkatapos ng huling bakuna. Kung ang ibinigay sa inyo ay isang bakuna ng Johnson & Johnson, nararapat na kayong mabigyan ng iniksyong booster dalawang buwan matapos ang inyong huling dosis.  

Makikita ninyo ang Covid-19 booster Vaccines sa vaccines.gov o sa State of Minnesota

vaccine locator map.

Pangangalaga at Pagsusuri sa Taglamig na Pagtitipon

Ngayong nalalapit na ang Pasko, Kwanza, at Bagong Taon, ang Kagawaran ng Kalusugan sa Minnesota ay nagbibigay ng payo sa mga pamilyang nagtitipon sa loob ng kabahayan ngayong taglamig.

  • Magpabakuna ang mga nararapat, gayundin ang booster para sa mga nangangailangan.
  • Pangalagaan ang sarili bago dumalo.  Iwasan ang malalaking grupo at masikip na mga lugar dalawang linggo bago dumalo.
  • Magpasuri muna ilang araw bago makipagtipon sa isang lokasyon o sa pagsusuring maaaring isagawa sa bahay.  Ang resulta ay malalaman sa loob ng isa hanggang tatlong oras (1-3 hrs) para sa pagsusuring antigen, at dalawamput

apat hanggang pitumput dalawang oras (24-72 hrs) kung sa laway kukunin ang pagsusuri (PCR).

  • Tumigil sa bahay kung merong sintomas o positibo ang pagsusuri sa Covid-19.
  • Gumamit ng iba’t ibang proteksyon. Magsuot ng maskara kapag masikip sa lokasyon, at hangga’t maaari ay mamalagi sa labas ng kabahayan at maglagay ng distansya, lalo na kung makikipagtipon sa maraming pamilya, iba’t ibang henerasyon at gulang, mga panauhing hindi nagpabakuna, o mga panauhing napaka delikado ang kalagayan.

Para sa iba pang kaalaman: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/celebrations.html

Buhat po sa aming lahat sa KFAI, binabati namin kayo ng isang maligaya at malusog na Bagong Taon!