[Filipino] Paano Malalaman Kung Ligtas ang Bakuna

[Filipino] Paano Malalaman Kung Ligtas ang Bakuna

*** Ang pagkakaroon ng ligtas at mabisang bakuna ang ating unang prayoridad. Ang mga lumikha nito ay kinakailangang magpakita ng pinag-aralang datos na nagsasabing ligtas at nakabubuti ang bakuna bago aprubahan para sa pangkalahatang populasyon. Ang mga datos na ito ay dumadaan sa pagsusuri ng maraming grupo ng siyentipiko sa Pangasiwaan ng Pagkain at Droga (Food and Drug Administration, FDA) at ng mga Sentro sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).  Ang Komite ng Konsultahan sa Pagbabakuna (ACIP) at iba pang grupo ay sinusuri ang impormasyong ukol sa bakuna at gumagawa ng mga desisyon tungkol sa mga panganib at kabutihang bigay ng bakunang ito. Ang Kagawaran ng Kalusugan sa Minnesota (MDH) ay nakalaang magkaroon ng bakuna na nagbibigay sa atin ng tiwala sapagkat ito ay ligtas at mabisa.

Ang kinakailangan para sa bakuna ng Covid-19 ay katulad din ng ibang bakuna. Ang mga kumpanyang gumagawa ng bakuna ay kailangang ipamahagi ang kanilang kaalaman sa ibang sangay, gaya ng FDA at CDC na ipinapakita kung ano ang planong ginamit, ang pamamaraan, ang pagkuha ng datos, at ang naging resulta.

Ang mga opisyal sa kalusugan, FDA, at mga gumagawa ng bakuna, ay nakalaang magbigay ng bakunang ligtas sa lahat. Ang FDA ay nagbibigay ng kaalaman sa mga gumagawa ng bakuna tungkol sa impormasyong kinakailangan upang mapatunayan na ang bakuna ay ligtas at nakakabuti.

Bakit Kailangan Natin ang Bakuna

Ang pagpapalagay ng bakuna para sa Covid-19 ay isa sa pinakamahalagang hakbang para pangalagaan ang sarili at ang inyong komunidad. Ang bakuna ay nakakatulong din sa pagsugpo ng bagong baryante ng Covid-19. Magsisimula na tayong bumalik sa dating hilig na aktibidad, bubuksan ang negosyo at mga paaralan, at babawasan na ang mga kautusang ukol sa kalusugang pampubliko, gaya ng paggamit ng maskara at pagsunod sa distansya. Bakuna ang magbibigay wakas sa pandemya.

Ang mensaheng ito ay dulot sa inyo ng Kagawaran ng Kalusugan ng Minnesota.