11/22/2013 Democracy Now!

 
Program: 
November 22, 2013