11/21/2013 Democracy Now!

 
Program: 
November 21, 2013