11/20/2013 Democracy Now!

 
Program: 
November 20, 2013