11/19/2013 Democracy Now!

 
Program: 
November 19, 2013