11/18/2013 Democracy Now!

 
Program: 
November 18, 2013