11/15/2013 Democracy Now!

 
Program: 
November 15, 2013