11/29/2012 Democracy Now

 
Program: 
November 29, 2012