11/23/2012 Democracy Now

 
Program: 
November 23, 2012