11/22/2012 Democracy Now

 
Program: 
November 22, 2012