11/21/2012 Democracy Now

 
Program: 
November 21, 2012