11/16/2012 Democracy Now

 
Program: 
November 16, 2012