11/15/2012 Democracy Now

 
Program: 
November 15, 2012