11/14/2012 Democracy Now

 
Program: 
November 14, 2012