11/7/2012 Democracy Now

 
Program: 
November 7, 2012