11/5/2012 Democracy Now

 
Program: 
November 5, 2012