11/10/2017 Democracy Now!

 
Program: 
November 10, 2017