11/7/2017 Democracy Now!

 
Program: 
November 7, 2017