11/2/2017 Democracy Now!

 
Program: 
November 2, 2017