11/1/2017 Democracy Now!

 
Program: 
November 1, 2017