11/30/2016 Democracy Now!

 
Program: 
November 30, 2016