11/29/2016 Democracy Now!

 
Program: 
November 29, 2016