11/25/2016 Democracy Now!

 
Program: 
November 25, 2016