11/24/2016 Democracy Now!

 
Program: 
November 24, 2016