11/23/2016 Democracy Now!

 
Program: 
November 23, 2016