11/22/2016 Democracy Now!

 
Program: 
November 22, 2016